Váš advokát

JUDr. Juraj Bašnák

Dôveryhodnosť

 

Spoľahlivosť

 

Odbornosť

 

Dôslednosť

Čomu sa venujem

Oblasti práva

Právo nehnuteľností

Komplexné právne služby pre majiteľov nehnuteľností, nájomcov a prenajímateľov.

Obchodné právo

Právne poradenstvo pre právnické osoby a SZČO.

Občianske právo

Právne poradenstvo pre klientov, nepodnikateľov.

Konkurzné právo

Aktívny výkon činnosti konkurzného správcu. Zastupovanie v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach.

Rodinné právo

Zastupovanie v rozvodových konaniach a pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Uplatňovanie práv a ochrana právom chránených záujmov pri plnení vyživovacích povinností.

Niečo o mne

Právo je umenie možného, a tak zodpovedný advokát nemá sľúbiť nemožné, ale skutočne dosiahnuť všetko, čo situácia umožňuje.

Som advokát poskytujúci právne služby osobne, účinne, včas a kvalitne. Pri presadzovaní práv a záujmov klientov volím najúčinnejšie riešenia založené na odbornosti, osobnej skúsenosti a aktuálnej legislatíve. Záujem o moje služby majú najmä podnikatelia s požiadavkami na obchodnoprávne poradenstvo ako aj občania majúci záujem o  občianskoprávne poradenstvo.

V čom som dobrý

Prečo sa klienti rozhodujú pre mňa?

Dôveryhodnosť advokáta je nevyhnutnosťou a súčasne aj mojím každodenným cieľom. Vážim si, že klienti ma s dôverou oslovujú vo svojich často komplikovaných situáciách a som rád, že klientom môžem poskytnúť kvalifikované právne poradenstvo tak, aby následne mohlo dôjsť k rýchlemu a účinnému presadeniu záujmov klientov. Dôvera je prvým a základným kameňom na ceste k úspechu vo veci.

Spoľahlivosť pri napĺňaní očakávaní a plnení dojednaní a termínov je nevyhnutným pilierom dôvery medzi advokátom a klientom. Klientom očakávaný záver je možné dosiahnuť vždy len so spoľahlivým plnením úkonov, ktoré si skutková a právna situácia od klienta a advokáta žiada. 

Odbornosť ako neoddeliteľná súčasť výbavy advokáta je mojou prioritou. Pri zastupovaní klientov a dosahovaní ich záujmov postupujem vždy na základe odborných poznatkov získaných nielen štúdiom a samo vzdelávaním, ale aj na základe praktických skúseností. Každému prípadu venujem osobitný čas za účelom pochopenia problematiky a hĺbkového štúdia príslušných právnych predpisov.

Dôslednosť  je bezpodmienečnou súčasťou  poskytovaných právnych služieb, čím je pre klienta zabezpečené  dôkladné uplatnenie všetkých práv, ktoré mu v danej situácie prislúchajú. V sporových veciach dôsledne presadzujem záujmy klienta a konzekventne vyžadujem plnenie záväzkov protistrany.

 

Vzdelanie & Právna prax

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2002 – 2007, priznanie titulu Mgr. 

Zloženie rigoróznej skúšky, priznanie titulu JUDr. 05/2009

Úspešné absolvovanie správcovských skúšok , zápis do zoznamu správcov konkurznej podstaty 06/2010

 

Úspešné absolvovanie advokátskych skúšok Slovenskej advokátskej komory, zápis do zoznamu advokátov SAK 05/2011

Pripravujeme

Blog